Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van la Beij. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van la Beij.
 • 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. la Beij behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of eruit te wijzigen.
 • 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door la Beij erkend.


Artikel 2 – la Beij

 • Adres: Cascadeweg 14, 5247 JM Rosmalen
 • Mail: info@la-beij.nl
 • KvK-nummer: 71732950

Artikel 3 – Gegevens

 • 3.1 Indien u een bestelling plaatst bij la Beij, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van la Beij. la Beij houdt zich aan algemene verordering gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacyverklaring.
 • 3.2 la Beij respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 Een overeenkomst tussen la Beij en een consument komt tot stand nadat een bestelling door la Beij in behandeling is genomen.
 • 4.2 la Beij behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

 • 5.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van la Beij gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen

 • 6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 7 – Betaling

 • 7.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
 • 7.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 7.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Levering

 • 8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • 8.2 Bestellingen worden binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden.
 • 8.3 Levering is enkel mogelijk binnen Nederland en België.
 • 8.4 Aan de leveringsplicht van la Beij zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door la Beij geleverde zaken zijn ontvangen.

Artikel 9 – Garanties/ ruilen

 • 9.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan la Beij) deze gebreken onmiddellijk te melden aan la Beij door een e-mail te sturen naar info@la-beij.nl of het contactformulier te gebruiken. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan la Beij te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 9.2 De kosten voor het terugzenden van de sieraden zijn voor rekening van de consument. Dit met uitzondering van beschadigde of incomplete sieraden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 • 10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij la Beij, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie la Beij niet gelieerd is.
 • 10.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 • 10.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 10.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 • 11.1 la Beij is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de webshop. De webshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, fysieke schade en winst- of omzetderving.
 • 11.2 Indien de webshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12 – Overmacht

 • 12.1 la Beij is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van la Beij alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 12.3 la Beij behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is la Beij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4 Indien la Beij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen la Beij en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij la Beij er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter., zoals een commercieel doel, is dus verboden.
We sturen je een email wanneer het product weer op voorraad is. Vul hieronder een geldig emailadres in.